Algemene Betalings- en leveringsvoorwaarden

Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden OnderwijsBovenwijs

 

Algemeen:

Begrippen

Opdrachtnemer = de aanbieder van de dienstverlening die deze voorwaarden hanteert.
Opdrachtgever = de wederpartij van opdrachtnemer die de aanbieding en deze voorwaarden accepteert.

 

Artikel 1:

Toepassing

Deze algemene betalings- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de alle aanbiedingen van, alle opdrachten aan en alle overeenkomsten tussen OnderwijsBovenwijs (KvK 55976093) en haar opdrachtgever respectievelijk hun rechtsopvolgers, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Deze algemene betalings- en leveringsvoorwaarden zijn tevens van toepassing op de alle overeenkomsten waarbij ten behoeve van de uitvoering derden dienen te worden betrokken.

 

Artikel 2:

Aanvaarding

Door het verstrekken van een opdracht aanvaardt opdrachtgever deze betalings- en leveringsvoorwaarden.

 

Artikel 3:

Overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de opdracht. Een aanvaarding blijkt uit de schriftelijke bevestiging tussen OnderwijsBovenwijs als opdrachtnemer en haar opdrachtgever, inzake het aanbod van diensten, dan wel doordat de opdrachtnemer een begin van uitvoering heeft gegeven aan de (mondelinge) overeenkomst.

 

Artikel 4:

Aanbiedingen

Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend, tenzij dit door OnderwijsBovenwijs uitdrukkelijk anders is vermeld. Alle aanbiedingen zijn gebaseerd op de door opdrachtgever verstrekte gegevens, welke door OnderwijsBovenwijs als juist worden beschouwd.

 

Artikel 5:

Prijzen

Alle door OnderwijsBovenwijs opgegeven prijzen zijn exclusief BTW. In de opdrachtbevestiging staan vermeld of deze prijzen inclusief of exclusief bijkomende kosten zijn, zoals bijvoorbeeld lunches, dranken, overnachtingen, reiskosten, reisuren en trainings- of coachingsmaterialen.

 

Artikel 6:

Betalingen

Opdrachten worden voor aanvang gefactureerd en dienen 14 dagen voor aanvang van de te verrichten diensten te zijn voldaan. Indien een navordering op de overeenkomst van toepassing is door extra geleverde diensten is opdrachtgever gehouden deze binnen 8 dagen na factuurdatum te voldoen. De opdrachtgever is zonder schriftelijke bevestiging van OnderwijsBovenwijs niet gerechtigd verrekeningen toe te passen ten aanzien van de bedragen welke door OnderwijsBovenwijs krachtens de gesloten overeenkomst in rekening zijn gebracht. Indien de betalingstermijnen door de opdrachtgever niet in acht worden genomen, is OnderwijsBovenwijs gerechtigd de werkzaamheden op te schorten en de deelnemer(s) te weigeren. Dit laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever om de kosten die in rekening zijn gebracht te voldoen. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft is OnderwijsBovenwijs gerechtigd om de vordering uit handen te geven. Alle hieruit voortvloeiende buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten zullen dan tevens op opdrachtgever verhaald worden.

 

Artikel 7:

Uitvoering

OnderwijsBovenwijs spant zich naar beste vermogen in om de overeengekomen opdracht met de nodige zorgvuldigheid en professionaliteit uit te voeren. Indien OnderwijsBovenwijs de te leveren dienstverlening niet kan nakomen vanwege omstandigheden die hem bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft OnderwijsBovenwijs het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt. OnderwijsBovenwijs heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten indien hij ten gevolge van veranderingen
in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten zijn invloedsfeer lagen tijdelijk verhinderd is om zijn verplichtingen na te komen. Is door OnderwijsBovenwijs, of de ten behoeve van de uitvoering betrokkenen derden, ondeugdelijk gepresteerd, dan leidt dat niet automatisch tot een restitutie van de overeengekomen leveringsprijs maar zal OnderwijsBovenwijs de opdracht opnieuw uitvoeren. OnderwijsBovenwijs kan in dat geval de extra gemaakte kosten opnieuw in rekening brengen, zulks naar eigen beoordeling. Mocht een hernieuwde uitvoering van de opdracht niet mogelijk zijn of is deze wederom ondeugdelijk uitgevoerd dan is de eventuele aansprakelijkheid van OnderwijsBovenwijs uitdrukkelijk beperkt tot een bedrag gelijk aan hetgeen OnderwijsjBovenwijs aan opdrachtgever terzake van die overeenkomst in rekening heeft gebracht. Iedere verdere aansprakelijkheid is, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten, derhalve uitdrukkelijk uitgesloten.

OnderwijsBovenwijs houdt over de verstrekte trainings- en coachingsmaterialen alle auteurs- en overige rechten. Zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van OnderwijsBovenwijs mag niets van het verstrekte materiaal worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt. Indien OnderwijsBovenwijs gebruik maakt van accommodaties van derden, is zij niet aansprakelijk voor schade, kosten of ongerief, indien blijkt, dat om welke reden dan ook, deze accommodatie niet of slechts ten dele voldoet. OnderwijsBovenwijs sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade, die voortvloeit uit of verband houdt met enig onrechtmatig handelen of nalaten of een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis door een ondergeschikte of zelfstandige hulppersoon (derden), die door OnderwijsBovenwijs bij de uitvoering van de door opdrachtgever opgedragen werkzaamheden wordt ingeschakeld, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten. De aansprakelijkheid van OnderwijsBovenwijs jegens de opdrachtgever is beperkt tot de overeengekomen opdrachtsom.

 

Artikel 8:

Intellectueel eigendom

Het is opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van OnderwijsBovenwijs verboden om de door OnderwijsBovenwijs of betrokkenen derden verstrekte trainings- en/of coachingsmaterialen, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur en dergelijke te vermenigvuldigen en/of aan derden te vervreemden, te tonen of anderszins in gebruik te geven.

 

 
Artikel 9:

Annuleringen en wijzigingen

Opdrachtgever kan een opdracht annuleren. Voor de beoordeling van de annuleringstermijn is de datum van ontvangst van de annulering bepalend. Indien de annulering meer dan 6 weken vóór de overeengekomen datum van uitvoering van de opdracht plaatsvindt, wordt de overeengekomen prijs niet aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Eventuele overeengekomen bedragen ten behoeve van uitvoering, ontwikkeling en voorbereiding moeten worden betaald indien OnderwijsBovenwijs deze niet kosteloos kan annuleren of elders kan verhalen. Indien de annulering binnen 6 weken vóór de overeengekomen datum van uitvoering van de opdracht plaatsvindt, is opdrachtgever 100% van de overeengekomen prijs verschuldigd. Opdrachtgever mag tot 7 dagen voor aanvang van de dienstverlening in een ander dan door de opdrachtgever opgegeven persoon laten deelnemen. OnderwijsBovenwijs heeft het recht een opdracht te annuleren indien het minimum aantal inschrijvingen vereist voor een goede uitvoering van de opdracht niet wordt behaald.Een dergelijke annulering leidt niet tot enige vorm van schadeplichtigheid van OnderwijsBovenwijs Annulering van een opdracht dient schriftelijk te geschieden. Zowel OnderwijsBovenwijs als opdrachtgever zijn gerechtigd de gesloten overeenkomst onmiddellijk te beëindigen indien de andere partij surseance van betaling heeft aangevraagd of in staat van faillissement is verklaard, dan wel – in het geval opdrachtgever een natuurlijk persoon is – onder curatele is gesteld of overlijdt.

 

Artikel 10:

Toepasselijke recht

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het uitvoeren van opdrachten is het Nederlands recht van toepassing. Bij geschillen is uitsluitend de rechter van de plaats van vestiging van OnderwijsBovenwijs bevoegd.

 

OnderwijsBovenwijs

0715416561

Hans Vonkstraat 12
0644440634

2353KM
ABNAMRO

Leiderdorp
KvK 55976093